Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Marcel Ľupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec, IČO: 43 624 685, IčDPH: SK1078445357, č. živnostenského registra 630-11300 a kupujúceho pri predaji tovaru v eshope www.nahradnezdroje.sk na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Email: info@nahradnezdroje.sk

Tel.číslo: + 421 904 277 102

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici, so sídlom Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva, zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá bez súčasnej fyzickej prítomnosti.

Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky a poskytuje služby.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a využíva služby pre osobnú spotrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektoronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie (poskytnutie) všetkých povinných údajov.

Zákazník môže objednávku zrealizovať viacerými spôsobmi:

  • priamo cez nákupný košík v eshope (s registráciou alebo bez registrácie),

  • emailom na adrese info@nahradnezdroje.sk,

  • telefonicky na tel.čísle + 421 904 277 102.

V objednávke je zákazník povinný uviesť povinné údaje:

  • meno a priezvisko,

  • ulica, číslo domu, psč, mesto, krajina

  • platné tel. číslo,

  • kontaktný email,

  • spôsob platby a prepravy.

Pri elektronickej objednávke priamo v eshope cez nákupný košík si zákazník vyberie produkty, ktoré chce kúpiť, klikne na tlačítko "Kúpiť" a pre realizáciu objednávky na "Košík"a následne vyplní všetky potrebné údaje a potvrdí objednávku tlačítkom "Odoslať objednávku".

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva, ktorá je v slovenskom jazyku, je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim mailom. Od tohto momentu vznikajú práva a povinnost predávajúceho a kupujúceho vymedzené týmito obchodnými podmienkami.

Zákazník je o vybavení aj odoslaní objednávky informovaný emailom.

Tovar je zákazníkom doručený po potvrdení objednávky (telefonická dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim).

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky spôsobené kuriérskou spoločnosťou.

 

Spôsob doručenia, poštovné

Tovar je odoslaný kuriérskou prepravnou spoločnosťou toptrans.

O výške poštovného je zákazník informovaný telefonicky pred odoslaním objednávky, nakoľko produkty majú rôzne rozmery a váhy.

Informačné ceny:

Malé zásielky – 6€ (napr. záložný zdroj)

Stredné zásielky - 15€ (napr. batéria)

Paletové zásielky – 30€ (vibračná doska, kálačka na drevo).

 

Ceny

Ceny produktov v eshope www.nahradnezdroje.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predávajúci má právo upraviť (zvýšiť alebo znížiť) ceny tovarov v eshope www.nahradnezdroje.sk , ceny sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke. Pre spotrebiteľa vždy platia ceny, ktoré sú uvedené v eshope www.nahradnezdroje.sk v čase realizácie objednávky.

Akciové ceny platia na tovar, pokiaľ sú uvedené v eshope pri jednotlivých produktoch.

Konečná cena je uvedená v objednávke (potvrdenie dostane zákazník aj na mail). Je to cena, ktorá je uvedená vrátane DPH a ostatných poplatkov a spotrebiteľ je povinný túto sumu zaplatiť.

V prípade, že sa v eshope www.nahradnezdroje.sk objaví pri niektorom produkte evidentne chybná cena (cena ktorá sa odlišuje od ceny takých istých produktov, prípade "0 EUR", "1 EUR", ...) predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za chybnú cenu, ale môže kupujúceho kontaktovať a poskytnúť mu produkt za riadnu cenu. Ak kupujúci s cenou nesúhlasí, môže odstúpiť od zmluvy a zrušiť objednávku.

 

Dodacie podmienky

O dobe dodania všetkých produktov, ktoré sa nachádzajú v eshope www.nahradnezdroje.sk je zákazník informovaný telefonicky.

O odoslaní objednávky je zákazník informovaný formou emailu.

Tovar je zákazníkom doručený do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade že je skladom. Pri produktoch, ktoré nie sú skladom, je o dobe dodania zákazník informovaný telefonicky.

Pri spôsobe platby prevodom predávajúci spracuje objednávku a odošle až po prijatí platby na bankový účet. O priebehu spracovania objednávky je zákazník informovaný emailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky spôsobené kuriérskou spoločnosťou.

 

Zrušenie objednávky

Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu zrušiť objednávku, len kým je v stave "vybavuje sa".

O aktuálnom stave objednávky je zákazník vždy informovaný emailom a telefonickou dohodou. Po vybavení objednávky a odoslaní balíka spotrebiteľ nemá právo zrušiť objednávku (súhlasil s obchodnými podmienkami a zaviazal sa prebrať balík).

 

Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar, ktorý chcete vrátiť je potrebné poslať v pôvodnom nepoškodenom stave spolu s faktúrou a vyplneným formulárom na adresu:

Marcel Ľupták – LUMAR

Hronská 115

976 45 Hronec .

Predávajúci je povinný prevziať tovar a sumu za vrátený tovar (vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov), uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na bankový účet kupujúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Tovar na vrátenie nám neposielajte dobierkou!!! V tomto prípade nebude vaša požiadavka vybavená.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý nájdete na dolnej lište. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru, t.j. faktúra.

 

Ostatné informácie pre spotrebiteľa

Je možné stiahnuť si obrázok z vašej stránky?

Nie je to možné a akékoľvek kopírovanie, šírenie a reprodukovanie obsahu stránky, videa a obrázkov je zakázané. Obsah je chránený autorským právom a jeho zneužitie je trestné!!!

Kombinácia akcií v eshope

Každý zákazník si môže na jednu svoju objednávku uplatniť len jednu akciu z našej ponuky.

Akcia a zľavové kódy nie je možné kombinovať!

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo telefonicky, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Kupujúci sa zaväzuje, že osobné údaje spotrebiteľa využíva len na účely spojené so spracovaním objednávky vytvorenej v eshope www.nahradnezdroje.sk .

Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

 

Alternatívne riešenie sporu online (RSO) pre e-shop

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory„domáce“, ale aj na spory„cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

6. Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

7.Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8.Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.

9.Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@nahradnezdroje.sk .

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.nahradnezdroje.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020.

     TOPlist