Reklamačný poriadok

Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

Miestom pre uplatnenie reklamácie je výhradne sídlo spoločnosti Marcel Ľupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec.

Dátumom prevzatia vadného tovaru je dátum fyzického prevzatia pracovníkom firmy, alebo dátum, kedy dopravca doručí zásielku na uvedenú adresu.

 

Pokiaľ kupujúci (ďalej odberateľ) zistí závadu na tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka, doručí tovar na vyššie uvedenú adresu spolu s kópiou dokladu o nákupe (faktúra). Bez týchto dokladov nebude tovar prevzatý a bude vrátený späť.

 

Oprávnené reklamácie splňujúce vyššie uvedené podmienky budú vybavené v zákonných lehotách. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pozáručné opravy budú uskutočnené na základe písomnej objednávky.

 

Do reklamačného konania nebude prijatý tovar, ktorý je viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom či používaním v rozpore s dokumentáciou.

 

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od kúpy tovaru pre fyzické osoby, 12 mesiacov od kúpy tovaru pre právnické osoby a podnikateľov. Závady vzniknuté behom tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu budú bezplatne opravené. Záručnú opravu je možné uplatniť len na základe predloženého záručného listu (potvrdeného predajcom), alebo pokladničného dokladu, prípadne iného dokladu o zaplatení. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže byť poskytnutá záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky je určený v záručnom liste.

 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), neprípustným zásahom do zariadenia, poprípade inými neodbornými zásahmi. Mechanické poškodenie alebo zmeny v záručnom liste prevedené neoprávnenou osobou sú dôvodom ku zrušeniu záruky.

 

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená (§622 OZ). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, predávajúci postupuje podľa príslušných ustanovení § 623 OZ. Vady, ktoré sa odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. poškriabanie) - v takých prípadoch ma zákazník právo na primeranú zľavu.

 

Predávajúci je na žiadosť kupujúceho povinný vydať pri odbere výrobku záručný list, ktorý musí poriadne a čitateľne vyplniť, potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom predaja tovaru. Je povinný na požiadanie spotrebiteľa výrobok predviesť a zoznámiť s jeho používaním. Záručný list je nutné starostlivo uschovať. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

 

V prípade, že je vaša reklamácia oprávnená a máme skladom náhradu, tovar vam radi bezplatne vymeníme. V prípade že náhrade nie je, bude vrátená suma v plnej výške zakúpeného tovaru alebo bezplatné odstránenie závady.


 

     TOPlist